Mercurius Credit Fund

Aktivt förvaltad kreditfond med fokus på nordiska företagsobligationer

Koncentrerad men sektordiversifierad portfölj – 25-30 positioner

Andelsklass med kvartalsvis utdelning på 1 % – löpande kassaflöde/kupong

Avkastningsprofil som passar professionella investerare – fokus på BBB

Målavkastning på Stibor + 3 % över en marknadscykel

Fast förvaltningsavgift på 0,8 %

Månatlig handel – 90 dagars notice vid inlösen

För maximera möjligheterna att skapa en bra avkastning stängs fonden för insättningar vid 3-4 miljarder SEK

Mercurius Credit Fund är en kreditfond med fokus på nordiska företagsobligationer. Utöver vårt fokus på en riktigt bra förvaltning har vi försökt lösa ett antal problem eller kanske snarare ta tillvara på ett antal möjligheter som finns på grund av marknadens struktur. Fonden har lanserats genom ett samarbete mellan OQAM och Grenspecialisten (ett framgångsrikt investmentbolag). Strategin är i grunden framtagen av Grenspecialisten med fokus på primärt BBB och har en avkastningsprofil som passar många liknande investerares portföljer – relativt låg risk och en målavkastning på 3m Stibor + 3 % med möjlighet till 4 % årlig utdelning i en av andelsklasserna.

För maximera möjligheterna att skapa en bra avkastning stängs fonden för insättningar vid 3-4 miljarder SEK i förvaltat kapital. Fonden kommer därför inte att finnas tillgänglig på retailplattformar. Vi vill utöver förvaltningen även bidra med andra mervärden som investerarna kan dra nytta av i sina övriga placeringar.

Logga in alternativt kontakta oss för mer information

Varför fond för kreditförvaltning

Dedikerad förvaltning av ett team med spetskompetens.

Marknaden för företagsobligationer är mindre likvid och mindre transparent än aktiemarknaden.

En bra förvaltning kräver ett stort nätverk av motparter som mäklare, banker och andra investerare.

En aktiv motpart som inte är ”buy and hold” ser fler affärer och får mer möjligheter.

En välinformerad och aktiv aktör – erhåller alltid bättre priser/kan påverka priser i nyemissioner vilket ger stor effekt på resultatet över tid .

Kontinuerlig optimering av kreditrisken utifrån rådande marknadsförhållande

Varför Mercurius Credit Fund

Stark sektordiversifierad grundportfölj med ett fokus på investeringar i obligationer utgivna av rörelsedrivande bolag med en sund, bevisad affärsmodell och med tillgång till flera finansieringskällor. Det ger oss goda möjligheter till en bra avkastning utan att behöva gå långt ut på riskskalan.

Ett antal stora indexliknande fonder med daglig likviditet driver i stor utsträckning priserna på den nordiska kreditmarknaden. Dessa fonders struktur och flöden skapar möjligheter för en mindre aktör med en struktur som Mercurius och ett fokus på BBB. Vi kan ta tillvara på möjligheter när/som andra inte kan.

25-30 innehav innebär att fundamental- och relativvärdesanalysen spelar en stor roll för avkastningen över tid. Fondens portfölj ska därmed skilja sig markant mot de stora indexliknande fonderna.

Genom att begränsa fondens storlek kan vi vara aktiva i andrahandsmarknaden och ta tillvara på möjligheter som t ex uppstår på grund av vårt flexibla valutamandat, specialsituationer och relativvärdesförändringar.

Löpande kassaflöde genom kvartalsvisa utdelningar.

Mervärden – utöver avkastningen i fonden

Marknadsinsikter från kreditmarknaden som kan appliceras i andra delar av portföljen.

Investeringsuppslag

Nätverk

Fonden förvaltas av Christian Hjalmarsson. Christian var ansvarig trader för nordiska företagsobligationer med investment grade-rating i SEK och EUR på Nordea Markets innan han lämnade för att ansluta till OQAM i samband med uppstarten av Mercurius Credit Fund. Christian har även relevant erfarenhet från valutamarknaden då han drev digitaliseringen av Nordeas valutaprodukter och utvecklande av automatiserad kundexekvering.

Christian Hjalmarsson, PM

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningen är inte justerad för inflation. Notera att OQAM AB enbart ansvarar för förvaltningen av fonden. Informationen på denna hemsida utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.fcgfonder.se. Informationen på denna hemsida syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. OQAM AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som indirekt skada som grundar sig på användandet av materialet. Ytterligare viktig information finner du under fliken Legalt.