ia

Vår* första produkt – ia – är lanserad utifrån vår ambition om att hjälpa våra kunder investera långsiktigt framgångsrikt. Många investerare vi träffar är beroende av stigande tillgångspriser. Detta eftersom de investerar i traditionella tillgångar som aktier, obligationer och fastigheter. För att de ska kunna nå sina investeringsmålsättningar framöver tror vi att de även behöver investera i tillgångar som kan bidra med avkastning som inte är beroende av utvecklingen för de traditionella tillgångarna. Vi tror t ex att de behöver en tillgång som kan bidra med avkastning i marknader som är utmanande för de traditionella tillgångarna men som fortfarande kan bidra med avkastning, om än något lägre än t ex aktiers, i mer fördelaktiga marknader.

Det var med anledning av ovanstående som vi satte följande målsättningar för vår första produkt, ia:

– Positiv avkastning på 12 månaders sikt, bra riskjusterad avkastning på 36 månaders sikt och hög riskjusterad avkastning över en börscykel,

– Positiv avkastning i många olika typer av marknader (inklusive fallande),

– Över tid ska korrelationen till andra tillgångsklasser vara dynamisk och låg,

– Bra avkastning i fallande marknader – dvs. ia ska bidra med skydd och genom detta skapa möjligheter i sådana marknader.

För att kunna uppnå målsättningarna kombineras olika egenutvecklade investeringsstrategier i ia. Samtliga investeringsstrategier handlar likvida finansiella instrument som terminer på aktieindex, obligationer och valutor. Det görs även investeringar i nordiska aktier. Investeringsstrategierna är av både riktnings- såväl som relativvärdeskaraktär. Exempel på investeringsstrategier av riktningskaraktär som kan ingå i fonden från tid till annan är systematisk trendföljande (korta, medellånga och långa trender) samt systematisk tillgångsallokering. Exempel på investeringsstrategier av relativsvärdeskaraktär som kan ingå i fonden från tid till annan är systematisk makro. För att undvika utmanande marknader utnyttjar ia så kallade riskfilter i stor utsträckning.

I korthet:

Vi drar nytta av mänsklig erfarenhet och kunskap för att utveckla investeringsstrategier. Vi implementerar dessa investeringsstrategier systematiskt. Därmed minimerar vi våra mänskliga bristers påverkan i den här delen av investeringsprocessen. Exempel på sådana brister är rädsla och girighet. Detta möjliggör för investeringsstrategierna att leverera till sin fulla potential. Det höga teknikutnyttjandet innebär också att vi, jämfört med mer traditionella kapitalförvaltare, kan ta in och analysera mycket större mängder data och söka globalt efter investeringsmöjligheter.

Vi vill hjälpa våra kunder investera långsiktigt framgångsrikt genom att tillhandahålla en produkt som:

– Löser ett problem många har, nämligen vilka tillgångar de, ur ett globalt perspektiv, bör investera i och när,

– Är dynamisk och anpassar sig till olika typer av marknader – ökar risk när det finns mycket möjligheter och drar ner på risk när det finns få möjligheter,

– Bidrar med hög riskjusterad avkastning på lång sikt och erbjuder ett skydd för deras portföljer när marknaderna faller.

* OQAM AB är ett värdepappersbolag som ansvarar för förvaltningen av fonden. All administration inkluderat köp och säljorder sköts av FCG Fonder AB.

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningen är inte justerad för inflation. Notera att OQAM AB enbart ansvarar för förvaltningen av fonden. Informationen på denna hemsida utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.fcgfonder.se. Informationen på denna hemsida syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. OQAM AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som indirekt skada som grundar sig på användandet av materialet. Ytterligare viktig information finner du under fliken Legalt.