Tillstånd

OQAM är ett värdepappersbolag med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse i enlighet med lag om värdepappersmarknaden med tillhandahållande av investeringstjänsterna:

– Diskretionär portföljförvaltning avseende finansiella instrument;

– Investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument;

samt sidotjänsterna;

– Utföra valutatjänster i samband med investeringstjänster; och

– Utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument.

Länk till Finansinspektionen