Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar och att verksamheten genomsyras av hållbarhet är viktigt för att vi ska kunna leverera långsiktigt hållbara tjänster. Detta innefattar att identifiera och hantera hållbarhetsrelaterade risker, identifiera och möta krav och att vi står ansvariga för våra ageranden. Vi strävar, genom utveckling i gränslandet mellan teknik och finans, efter ständig innovation samt att tillämpa best practice när vi systematiskt integrerar ESG-faktorer och beaktar hållbarhetsfrågor i vår verksamhet.

Utvecklingen inom området kring hållbarhetsfrågor, ansvarsfulla investeringar och integrering av ESG-faktorer sker med snabb takt. Våra rapporter, artiklar där vi delar med oss av vårt arbete, utvecklingen, våra insikter och annat material finns att läsa i menyn till höger.

Hållbarhetsrelaterade faktorer inom ia

Vår första produkt – ia – är lanserad utifrån vår ambition om att hjälpa våra kunder investera långsiktigt framgångsrikt. Inom investeringsprocessen integreras ESG-faktorer systematiskt utifrån ett egenutvecklat ramverk.

Hållbarhetsrisker

Integrering av hållbarhetsrisker sker inom våra investeringsstrategier där detta är tillämpligt. En hållbarhetsrisk är en miljörelaterad, social eller styrningsrelaterad händelse eller omständighet som, om den skulle inträffa, skulle ha en faktisk eller potentiell betydande negativ inverkan på en investerings värde.

Inget beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt reglerna i förordningen (EU) 2019/2088

OQAM beaktar frågor om exempelvis miljö, klimat, sociala frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor i enlighet med vad som beskrivits ovan.

I förordningen (EU) 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar (SFDR) anges att om metoder för beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer enligt förordningen beaktas ska information om detta lämnas. Det anges också att om dessa faktorer inte beaktas ska detta anges. I dagsläget beaktar OQAM inte dessa faktorer i enlighet med kraven i regelverket. OQAM har dock för avsikt att implementera ramverk för att kunna göra detta. Mer information om detta finns till höger.