Organisation

Bolaget har idag 7 medarbetare (4 heltidsanställda och 3 deltidsanställda) varav 2 arbetar som förvaltare. För att säkerställa kvalitet och oberoende är funktionerna för Riskkontroll samt Regelefterlevnad outsourcade till FCG Risk & Compliance AB. Änglarum Finanskonsult AB ansvarar för Internrevision och Deloitte AB, huvudansvarig revisor Christoffer Helgesen, ansvarar för Extern revision.

För att säkerställa kvalitet och oberoende vad gäller fondens värdering, administration och distribution så ansvarar fondbolaget FCG Fonder AB för detta.  Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är förvaringsinstitut för fonden. OQAM är ett värdepappersbolag som ansvarar för förvaltningen av fonden.