Organisation

Bolaget har idag 8 medarbetare (3 heltidsanställda och 5 deltidsanställda) varav 2 arbetar som förvaltare. För att säkerställa kvalitet och oberoende är funktionerna för Riskkontroll samt Regelefterlevnad outsourcade till FCG Risk & Compliance AB. Moneo AB ansvarar för Internrevision och PricewaterhouseCoopers AB, huvudansvarig revisor Carl Fogelberg, ansvarar för Extern revision. Läs mer här om hur bolaget organiserar och styr verksamheten.

För att säkerställa kvalitet och oberoende vad gäller fonden ia:s värdering, administration och distribution så ansvarar fondbolaget FCG Fonder AB för detta. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är förvaringsinstitut för fonden. OQAM är ett värdepappersbolag som ansvarar för förvaltningen av fonden.