Förändringar i fondbestämmelser för ia

- Fonder : 2020/10/09

Bästa andelsägare,

Fondbolagets styrelse har den 1 juli 2020 beslutat om ändring av fondbestämmelser för fonden ia. Dessa ändringar har nu godkänts av Finansinspektionen.

Ändringarna innebär följande:

§ 5 Fondens sammanlagda exponeringar beräknas med en Value at Risk-modell enligt den så kallad Monte Carlo-metoden, istället för att baseras på historiska data. Risken enligt denna modell får inte överstiga 5 procent över en mätperiod om 1 dag med ett konfidensintervall om 95 procent, istället för en högsta tillåten Value at Risk om 20 procent över en mätperiod om 20 dagar med ett konfidensintervall om 99 procent. I absoluta termer innebär detta en höjning av fondens risklimit. Ändringen införs då förvaltaren gör bedömningen att det är mer relevant, givet den placeringsinriktning fonden har, att beräkna de sammanlagda exponeringarna med den så kallade Monte Carlo-metoden.

Fondens risknivå, mätt som årlig standardavvikelse i månatlig avkastning över en rullande 12- månadersperiod, förväntas vara inom intervallet 5 procent och 12 procent, istället för mellan 5 procent och 15 procent.

§ 12 Den årliga utdelningen för andelsklass B utgör totalt mellan 3-5 procent av nettovärdet på de fondandelar som respektive andelsägare äger i andelsklass B vid NAV-sättning per den sista bankdagen vid beslutad utdelningsdag, istället för 3 procent per den sista bankdagen i september varje år. Ändringen innebär att fondbolaget ska besluta om utdelning och utdelningsdagar senast  per den sista bankdagen i oktober varje år. Begäran om kontant utdelning istället för återinvestering i fonden ska skriftligen begäras vid teckning alternativt senast den sista bankdagen i månaden före utdelningsdagen, istället för senast den sista bankdagen i augusti. Ändringen införs då det bedöms att en möjlighet att från tid till annan dela ut ett högre belopp än tidigare, och med möjlighet till fler utdelningsdagar per år är lämplig.

Ändringen av fondbestämmelserna träder i kraft den 12 november 2020.

Tveka inte att kontakta oss vid eventuella frågor.

 

UNDERRÄTTELSE TILL ANDELSÄGARE OQAM