Här kan du handla ia i Sverige

OQAM AB är ett värdepappersbolag som ansvarar för förvaltningen av fonden. All administration inkluderat köp och säljorder sköts av FCG Fonder AB. Som Privatperson, Företag eller Institution kan du kontakta någon av de distributörer som förmedlar fonden som vi förvaltar för att teckna andelar.

– Privatpersoner och företag

Nordnet

Alternativt via din kontaktperson på:

SEB

Nordea

Handelsbanken

– Institutioner

Ovanstående banker samt via:

MFEX

FundSettle

Vi lägger kontinuerligt till nya distributörer. Tveka inte att höra av dig till oss om du är intresserad av att köpa andelar i fonden men inte kan hitta en distributör där du kan handla.

Att placera i fonder innebär en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Avkastningen är inte justerad för inflation. Notera att OQAM AB enbart ansvarar för förvaltningen av fonden. Informationen på denna hemsida utgör inte investeringsrådgivning och ska inte ses som ett erbjudande eller en uppmaning att köpa eller sälja fondandelar. En investerare som överväger att investera i fonden bör först noggrant läsa fondens faktablad, teckningsdokumentation och informationsbroschyr innehållande fondbestämmelserna. Dessa dokument finns tillgängliga på fondens hemsida www.fcgfonder.se. Informationen på denna hemsida syftar endast till att illustrera vissa historiska resultat och risker och gör inte anspråk på att garantera något visst utfall. Informationen kan visa sig vara inkorrekt, ofullständig eller inaktuell. OQAM AB tar inte något ansvar för vare sig direkt som indirekt skada som grundar sig på användandet av materialet. Ytterligare viktig information finner du under fliken Legalt.